[opinion] ข้อเสนอนโยบายด้านการบูรณาการข้อมูลสุขภาพ ในการเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กทม.

ผมอยากเสนอนโยบายเรื่องการบูรณาการข้อมูลสุขภาพ โดยเน้นที่ประเด็นการพัฒนา standard & interoperability เผื่อมีผู้สมัครท่านใดสนใจนำไปดำเนินงานครับ

Rath Panyowat

8 April 2022