บันทึกการดูงาน National University Health System (NUHS) ประเทศสิงคโปร์

NUHS ใช้ระบบของ Epic เป็นระบบหลักที่เชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกัน รวมถึงข้อมูลจากอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีน่าสนใจอื่น ๆ

Rath Panyowat

5 November 2022