โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม v. 2.4 ของสธ. ในรูปแบบไฟล์ Spreadsheet

โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม เวอร์ชั่น 2.4 ที่มีแจกจากในเว็บไซต์ของกยผ. มีแต่แบบ PDF ซึ่งทำอะไรต่อยากนิด ผมจึงแปลงจาก PDF เป็น Spreadsheet ครับ

Rath Panyowat

8 February 2022