เชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์ด้วย Health Informatics Standard

การเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์จากหลาย ๆ แหล่งเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัย standard ซึ่งมีหลาย standard ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

Rath Panyowat

26 April 2017
1 2