ประเทศไทยควรใช้ทั้ง SNOMED CT และ ICD-11

เป็นประเด็นที่มีผู้สนใจพูดคุยกับผมอยู่เป็นระยะว่าเราควรใช้ SNOMED CT ทำอะไรบ้าง และตอนนี้มี ICD-11 ออกมาแล้ว ควรจะใช้ร่วมกันอย่างไร

Rath Panyowat

27 January 2023