การคัดลอกและวาง (Copy-and-paste) ใน Electronic Medical Record (EMR)

การคัดลอกและวางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน EMR เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ถ้าใช้อย่างไม่ระวังก็อาจเกิดโทษได้

Rath Panyowat

10 January 2021