ไอเดียสตาร์ทอัพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ – กลุ่มช่วยเหลือผู้ดูแล (Caregiver quality of life) 

รู้จัก startup ในต่างประเทศที่เน้นแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ โดยตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Rath Panyowat

4 July 2016

ไอเดียสตาร์ทอัพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  - กลุ่มดูแลด้านสังคม (Social well-being)

รู้จัก startup ในต่างประเทศที่เน้นแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ โดยตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางสังคมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ

Rath Panyowat

4 July 2016

ไอเดียสตาร์ทอัพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  - กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition support)

รู้จัก startup ในต่างประเทศที่เน้นแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ โดยตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมใน stage ต่างๆ ของการเจ็บป่วย

Rath Panyowat

4 July 2016

ไอเดียสตาร์ทอัพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  – กลุ่มประสานงานการดูแลรักษา (Care co-ordination) 

รู้จัก startup ในต่างประเทศที่เน้นแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ โดยตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการประสานงานการรักษาตั้งแต่ก่อนพบแพทย์จนออกจากโรงพยาบาล

Rath Panyowat

3 July 2016

ไอเดียสตาร์ทอัพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ – กลุ่มจัดการข้อมูลสุขภาพ (Health and safety awareness)

รู้จัก startup ในต่างประเทศที่เน้นแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ โดยตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสุขภาพ ตั้งแต่อุปกรณ์ IoT ไปจนถึง Telemedicine

Rath Panyowat

3 July 2016

ไอเดียสตาร์ทอัพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  – กลุ่มช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวัน (Daily essential activities)

รู้จัก startup ในต่างประเทศที่เน้นแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ โดยตอนนี้จะเป็นธุรกิจในกลุ่มที่เน้นช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

Rath Panyowat

3 July 2016